Безопасно ползване на камини на дърва

За да работи ефективно и в пълна безопасност, камината трябва да се спазват следните изисквания за безопасност:

Предпазни мерки

Противопожарна защита извън обсега на загряване на камината.

 1. Лесно запалими предмети или обекти (като например дървени рафтове) трябва да бъдат на минимум 5 cm разстояние от камината.
 2. При отворена врата на камината не поставяйте запалими предмети (като мебели, килими, цветя и др.) в радиус по-малък от 80 cm от камината.
 3. При работеща камина никога не оставяйте вратата отворена, това може да доведе до пожар.
 4. Вратата трябва да бъде плътно затворена винаги. Когато работи с отворена врата камината трябва да бъде под непрекъснато наблюдение, за да се избегне пожар поради хвърчащи искри или въглени.

Защита от изгаряне

 1. Вратата осигурява безопасна работа на камината без наблюдение.
 2. По време на работа на камината, повърхността и дръжките се нагорещяват.
 3. За всяка операция използвайте предвидените за целта ръкавици.
 4. Прекарването по-дълго време в обсег радиус под 50 см от стъклото на камината може да доведе до изгаряне.
 5. Дръжте децата далеч от камината!

Други мерки за безопасна работа с камина

– Никога не трябва да се слагат чужди субстанции в горивната камера или в резервоара, както и никакви запалими продукти не трябва да се използват, за да се почиства Димо -отхода.

– Стъклото трябва да се почиства само, когато е СТУДЕНО с подходящ продукт.

–  НИКОГА не използвайте течно гориво за да запалите камината или да запалите отново въглените.

– Не запушвайте входовете на външен въздух в стаята където камината е монтирана или входовете на въздух на самата камина.

– Не мокрете камината.

– Не използвайте редуктори на Димо отходите.

 

Запалване на камини на дърва

– Поставете купчина средно-тънки сухи дърва в камината и запалете огъня.

– Изчакайте няколко минути, докато се разгорят добре.

 • Затворете вратата.

– Регулирайте настройката на горене чрез контрол на клапата в горната дясна част на камината.

 • Клапата трябва да бъде отворена над 50 % за нормална функция на камината.

– Когато вратата се затвори, клапата автоматично прехвърля дима, като по този начин се подобрява ефективността.

 • По време на горенето, никога не оставяйте вратата и/или пепелника леко открехнати, защото това ще предизвика бурен пламък, който може да повреди огнището или покритието.

  

Гориво

 • Камината е създадена да гори дърва.
 • Максимална ефективност се постига при работа на затворена камина.
 • Дървата трябва винаги да горят с пламък – трябва да се избягва тлеенето им.
 • За предпочитане е количеството дърва, предвидено за един час, да не се гори на едно зареждане.
 • Горете сухи дърва (с максимална влажност 20%), без химикали и/или пластмасови опаковки.
 • Сухи клони, хартия, и дървени стърготини, могат да се използват само за запалване.
 • Използването на по-влажна дървесина означава по-ниска производителност на топлина. Нещо повече – влажната дървесина предизвиква тлеене на огъня с повишено образуване на катран и кондензат, което води до повреди в комина.
 • Горене на отпадъци и най вече пластмаса, опаковки или боядисано/обработено дърво ще повреди шапката на комина и ще генерира вредни емисии.

 

phone-icon